Cookie- og persondatapolitik

25. maj 2018

Cookie- og persondatapolitik
På Branchejobs online portal benytter vi Cookies til, at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside. Vi bruger Cookies til, at optimere brugervenligheden, udvikle bedre funktioner, målrette vores indhold og måle de besøgenes brug af hjemmesiden.

Når du besøger branchejob.dk er du helt anonym!
Det betyder, at vi hverken kan eller vil indsamle eller registrere oplysninger om dig automatisk, som efterfølgende kan bruges til at identificere dig med.

Ved besøg på Branchejobs hjemmeside accepterer du nedenstående politik om cookies.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille stump kode, som gemmes på din computer, telefon, iPad eller hvad du ellers surfer nettet med. Cookies kan helt enkelt gemme oplysninger om din adfærd på nettet, eller sikre at en side/løsning fungerer rent teknisk. En cookie er en passiv fil, som ikke kan sprede virus eller andre skadelige programmer til din computer.

Cookies udveksles mellem din browser og en webserver. De kan bl.a. indeholde information om:

  • Brugerindstillinger
  • Om du er logget ind
  • Hvordan du bruger den hjemmeside du besøger, f.eks. hvilke sider du ser og hvor længe?

Cookies på Branchejobs hjemmeside forbedrer din oplevelse
Hos Branchejob bruger vi cookies til at forbedre vores sider og struktur ved at studere, hvordan du og alle andre bruger hjemmesiden. Indsamlingen af data fra hjemmesiden er anonymiseret, og vi kan og vil derfor aldrig gå specifikt ind i, hvordan enkeltpersoner bruger vores side. I stedet bruger vi de data, vi indsamler til løbende at forbedre sidens indhold og layout.
 
Typer af cookies
Session-cookies slettes som regel automatisk fra browseren, når du lukker den. Andre cookies har et udløbstidspunkt, så data findes i en forudbestemt periode (persistent cookies). Disse gemmes typisk på din harddisk.

Man skelner desuden gerne mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies sættes af den side, du besøger (f.eks. som nu branchejob.dk). Tredjepartscookies sættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, du besøger. Tredjepartscookies sættes bl.a. af webanalyseprogrammer (som f.eks. Google Analytics, UserReport og Gallup).

Brug af cookies på www.branchejob.dk
Alle de cookies, vi bruger, har til formål at give dig en bedre bruger- og kundeoplevelse. De har ikke betydning for din sikkerhed.

Branchejob indsamler løbende anonymiseret statistik fra vores hjemmesider. Google Analytics webanalyse-cookies anvendes til at måle din brug af branchejob.dk. Den viden bruges til at følge og forbedre sitet. Hvis du gerne vil undgå det, kan du læse mere her:

Vejledning til at undgå cookies (åbner nyt vindue)
Vejledning til at undgå Google Analytics cookies (på engelsk, åbner nyt vindue)

Du kan blokere alle cookies fra os, hvis du hellere er fri. Under internetindstillinger i din browser skal du vælge avancerede cookieindstillinger, og tilføje branchejob.dk, til listen over websites, du vil blokere cookies fra. Derinde kan du også slette enten individuelle cookies eller alle de cookies, din browser har gemt.

De indsamlede data sælges ikke til tredjepart.

Vi håber, at du vil tillade de cookies vi sætter, da de hjælper os med at forbedre Branchejobs online portal.

Læs den danske cookiebekendtgørelse (åbner nyt vindue)

Hvad sker der hvis du ikke accepterer eller sletter cookies
Hvis du vælger at blokere for alle cookies eller sletter eksisterende cookies på din computer, kan du stadig læse tekst på www.branchejob.dk. Dog vil der være nogle funktioner og services du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at webstedet kan huske de valg du foretager.

Om personoplysninger
FBG Medier A/S er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger som behandles om kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer.

I denne persondatapolitik kan du læse nærmere om hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Vi prioriterer korrekt og lovlig behandling af personoplysnigner højt.

FBG Medier A/S optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vores egne interne interesser. Det vil med andre ord sige når vi selv bestemmer de formål personoplysninger indsamles og behandles til, og vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

FBG Medier A/S optræder i nogle sammenhænge også som databehandler. Dette er tilfældet, når vi varetager en opgave for en anden enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor vores behandling af personoplysninger alene sker efter en modtaget instruks. Vi fastsætter i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger. Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den ansvarlige, som navnlig fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.


Behandlingsaktiviteter

Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter personalead-ministration, gennemførelse af kundesamarbejder og leverandørsamarbejder samt markedsføringsaktivi-teter.

Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.


Personaleadministration

Vi orienterer internt vores medarbejdere om vores behandling af personoplysnigner om dem.


Kundesamarbejder

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysnigner for at kunne samarbejde med vores kunder. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

I forhold til kundesamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, så som navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger på kundens ejere og kontaktpersoner.

Herudover vil indgå oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor kunder.


Leverandører

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysnigner for at kunne samarbejde med vores leverandø-rer og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og tjenesteydelser.

I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger så som navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysnin-ger relevante kontaktpersoner.

Herudover vil indgå oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift.


Markedsføringsaktiviteter

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter. Vi be-stræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysnigner for at kunne opnå det markedsfø-ringsformål, som vi har defineret.

Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af nyhedsbrev, anvendelse af cookies på hjemmeside, anvendelse af billede materiale med genkendelige personer mv.

For vores nyhedsbrev har vi etableret særskilte vilkår, ligesom vi har en cookie-politik på vores hjemme-side.


Hvor indsamler vi oplysninger fra?

De personoplysnigner vi indsamler og behandler indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, så som offentlige databaser mv.


Videregivelse af personoplysninger

Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng person-oplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysnigner til tredjemand, herunder også det offentlige så som kommuner, SKAT mv.

Vi deler også i en vis udstrækning personoplysnigner med leverandører, når det er nødvendigt for opfyl-delse af samarbejdets formål.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysnigner har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.


Behandlingssikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysnigner vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikre en lovlig behandling, herun-der at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.


Sletning

De personoplysnigner vi indsamler og behandler, sletter vi når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne.


Registreredes rettigheder

De personer vi behandler personoplysnigner om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter

  • retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger vi behandler
  • retten til at få begrænset af vores behandling af personoplysninger om den registrerede
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling samt
  • retten til i visse tilfælde at modtage oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)
  • Retten til at trække et samtykke tilbage

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.


Klage

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


Vores kontaktoplysninger

Vores fulde kontaktoplysninger er:

FBG Medier A/S
Birk Centerpark 36
7400 Herning
Cvr.nr.: 26579880

Telefon: +45 96265299
E-mail: mail@fbg.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder.


Opdatering af vores persondatapolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår re-gelmæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.fbg.dk.

Denne politik har versions nr. 1 og er gældende fra den 25.05.2018.


Ansvarsfraskrivelse

Branchejob forbeholder sig ret til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål.

Vi kan ikke gøres ansvarlig for tab, som du måtte lide, fordi vi ændrer eller nedlægger vores service eller at vores service er utilgængelig. Vi kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på siden - uanset om disse mod forventning skulle være ukorrekte. Vi kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer som findes på Branchejob.

Vi opfordrer dig til at tjekke disse betingelser jævnligt, da det kan være nødvendigt at ændre dem. Dette kan eksempelvis ske i forbindelse med ændringer i vores service eller ændringer i lovgivningen.